Правен софтуер | Къстъмизация и имплементация

Софтуерът съдържа модули със специфични информационни полета за всеки вид съдебно производство, създавайки и връзка между отделните производства, представляващи фази в един правен случай, като структурирането на информацията следва логиката на дейността Ви.

Чрез управлението на сроковете, включващо календар и изпращане на мейли до отговорните лица, се осигурява навременността на действията, доброто планиране на ресурсите и задачите. Правният софтуер позволява прецизно дефиниране на правата и ролите на потребителите, което е допълнителен инструмент за правилното разпределение на отговорностите и дейностите между вашите служители.

Основният модул поддържа връзки с допълнителни бази-информационни списъци като обезпечения, активи, контрагенти и др.