НЯКОИ ОТ ПРОЕКТИТЕ НИ:

Въвеждане на данни от клиентски карти

С въвеждането на данните от клиентските формуляри, попълвани при получаването на карти за отстъпка при зареждане на гориво в една от водещите вериги бензиностанции в България, Куикдокс осигури успешното протичане на целия процес по подмяна и издаване на нови клиентски карти. Поради големия интерес към картите за отстъпка, проектът текущо продължава.

Дигитализация и регистър на входяща и изходяща кореспонденция

Осемгодишният архив на кореспонденцията на клиента беше сканиран, електронните копия – индексирани и подредени, а всеки един документ (писмо) – детайлно описано в създадения цялостен регистър.

Дигитализиране и управление на изходящи фактури

Куикдокс реализира проект по електронно архивиране на изходящи фактури и последващото им съхранение и управление в quickSearch, за който клиентът ни – водеща компания във фармацевтичния център – получи право на ползване.

Електронен архив на финансово-счетоводна документация

Куикдокс дигитализира счетоводни и правни документи на клиенти за една от водещите счетоводни къщи в България. Целият обем от документи беше сканиран, индексиран и структуриран във функционален електронен архив за оперативните нужди на счетоводната къща.

Електронен архив на застрахователни документи

Текущо осигуряваме дигитализацията, класификацията и идентификацията на пълния обем застрахователни документи на една от водещите застрахователни компании в България.

Обществени поръчки на НОИ за обработка на разплащателни документи

Цялостна обработка на платежни ведомости и заповеди по трудовата дейност в съответствие с Наредба No 5 на НОИ за прекратените осигурители. Екипът на quickdocs извърши всички необходими дейности – подреждане, почистване, полистна експертиза, номериране, подвързване, изготвяне на описи, заверителни надписи и заглавни страници.

Електронни досиета на осигурени лица

Във връзка с Наредба No 47 от 11.07.2012г. за изискванията къминформационните системи на пенсионноосигурителните дружества Куикдокс обработи пълния масив на клиентската документация на пенсионноосигурително дружество. Всички документи бяха сканирани, наименовани, структурирани, електронно подписани и предоставени за импорт в системата на клиента.

Архивиране, съхранение и управление на документи

Текущо Куикдокс предоставя цялостно обслужване на документи на хартиен носител за няколко клиента, включващо регулярно взимане, инвентаризация и регистриране, съхранение, изпълнение на доставки на изискани документи, управление на давностните срокове.

Електронен архив на съдебни дела

Куикдокс осигури сканирането, индексирането и структурирането на цялата документация по съдебни дела, обработвайки, както документите от външни правни кантори, така и вътрешните за компанията-клиент документи от правния й отдел.

Дигитализация на досиета на персонала

За нуждите на свой клиент Куикдокс сканира, наименова и структурира в електронен архив документи от досиетата на персонала.

Инвентаризация на ценни книжа

За нуждите на свой клиент Куикдокс извърши пълен преглед и подробен опис на няколко десетки хиляди ценни книжа. Като краен резултат се изготви подробен, унифициран регистър на книжата.

Софтуерна платформа за репортинг и правен отдел

Куикдокс и партньорската ни компания – софтуерен разработчик създадоха цялостна уеб базирана платформа, позволяваща генерирането на разнообразни репорти на база импортирани и/или въведени данни от различни източници и формати, както и управление на дейността на правен отдел. Функционалността позволява централизиране на информацията по всички правни случаи и управлението им.

НАШИ КЛИЕНТИ

Какво мислят клиентите за нас?

Референции на наши клиенти за нашата работа

Дейностите по договора бяха изпълнени професионално и в съответсвие, както с приложимите нормативни изисквания, така и с вътрешните изисквания на компанията.
Директор Информационно обслужване,, Пенсионноосигурително дружество
По време на съвместната ни дейност „Куикдокс“ ООД показа, че е надежден изпълнител, работещ с методичност и професионализъм. Препоръчваме „Куикдокс“ ООД като коректен партньор с ефективен стил на работа, разполагащ с компетентен и опитен екип.
Head of Operational Risk and Internal Control System Procurement Manager,, Лизингова компания
„Куикдокс“ ООД изпълни с компетентност и качество дейностите по договора за обработка (класифициране, подреждане, номериране на страници, индексиране, изготвяне на описи, етикиране).
Директор, , ТП на НОИ